JM 2016/160, RvS 02-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2903, 201509082/1/R2 (met annotatie van J.M.I.J. Zijlmans)

Inhoudsindicatie

PAS-melding, Bevestiging PAS-melding, Awb-besluit, Natura 2000-gebied, Vergunningplicht

Samenvatting

Appellanten hebben bezwaar gemaakt tegen de bevestiging door verweerder van door een vergunninghouder op grond van de Regeling PAS gedane melding van de door hem voorgenomen wijziging van zijn agrarisch bedrijf. Appellanten zijn van mening dat het project zal leiden tot een toename van stikstofdepositie op onder meer het Natura 2000-gebied Stelkampsveld. De vraag is of de meldingsbevestiging een besluit is als bedoeld in artikel 1:3 Awb…

Verder lezen
Terug naar overzicht