JM 2016/57, RvS 02-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:558, 201504964/1/R2 (met annotatie van P.B. Bokelaar)

Inhoudsindicatie

Ammoniakemissie, Stikstofdepositie, Emissiefactor, Emissiewaarde, Milieuvergunning, Melding, Referentiedatum Saldering, Rundveehouderij

Samenvatting

Op 4 juni 2015 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw-vergunning) verleend voor het wijzigen, uitbreiden en exploiteren van een rundveehouderij te Heythuysen. In de omgeving van de rundveehouderij bevindt zich een aantal Natura 2000-gebieden.

In beroep betoogt de Stichting Werkgroep Behoud de Peel (hierna: de Werkgroep) dat het college ten…

Verder lezen
Terug naar overzicht