JM 2017/118, RvS 28-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1720, 201606977/1/R3 (met annotatie van G.A.J.M. Hoevenaars en H.S. de Vries)

Inhoudsindicatie

Milieueffectrapportage, Ontgrondingenvergunning, Vormvrije m.e.r.-beoordeling, Ontgronding, Zandwinning, Herinrichtingswerkzaamheden, MER, Belangrijke nadelige gevolgen, Waterbuffer, Aanmeldingsnotitie, Hydrologisch rapport, Grondwaterstandverlaging, Stikstofemissie, Passende beoordeling, Baggerspecie, Grondwaterkwaliteit, Natura 2000-gebied, Weerter- en Budelerbergen & Ringselven, Houtopstanden, Herplantplicht, Compensatie

Samenvatting

Op 28 juli 2016 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg de vergunning gewijzigd die op 18 december 2014 aan Centrale Zandwinning Weert B.V

Verder lezen
Terug naar overzicht