JM 2017/119, RvS 23-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2260, 201602365/1/R2 en 201609364/1/R2 (met annotatie van J.M.I.J. Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Natura 2000-gebieden, Artikel 68 Ffw-ontheffing, Artikel 19d Nbw 1998-vergunning, Kwaliteitsverslechtering, Significante verstoring, Foerageergebieden, Draagkracht, Instandhoudingsdoelstellingen, Behoud, Herstel, Handhaving, Bestuursdwang, Last onder dwangsom, Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, De Wieden, Ganzen, Kolgans, Grauwe gans, Brandgans, Ganzensoorten

Samenvatting

Appellante heeft beroep ingesteld tegen een tweetal besluiten van verweerder, gedeputeerde staten van Overijssel, inzake aan de Faunabeheereenheid Overijssel (FBE) verleende artikel 19d Nbw 1998

Verder lezen
Terug naar overzicht