JM 2017/14, RvS 15-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3152, 201603381/1/R4 (met annotatie van H.S. de Vries en G.A.J.M. Hoevenaars)

Inhoudsindicatie

Mer-plicht, Ontgrondingen, Winning oppervlaktedelfstoffen, Functionele ontgronding

Samenvatting

Op 15 november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een mondelinge uitspraak gedaan op een beroep tegen het verlenen van een ontgrondingenvergunning voor het ontgronden van voormalige landbouwpercelen ten behoeve van herstel van natuurwaarden in het natuurgebied De Maashorst. Appellant is van mening dat ten onrechte geen milieueffectrapport is opgesteld ten behoeve van deze ontgronding.

De Afdeling overweegt dat in onderdeel C, categorie 16.1 van de bijlage bij het…

Verder lezen
Terug naar overzicht