JM 2017/26, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3489, 201601935/1/R2 (met annotatie van J.M.I.J. Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Externe saldering, Overgangsbepalingen Nbw 1998, Stikstofdepositie, Ontwikkelingsruimte

Samenvatting

Appellante heeft beroep ingesteld tegen besluiten van het college van GS van de provincie Overijssel, respectievelijk de provincie Gelderland waarbij een aantal (artikel 19d Nbw 1998-)vergunningaanvragen voor het oprichten van een bioraffinage-installatie buiten behandeling zijn gelaten. Het project leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats in Overijsselse en Gelderse Natura 2000-gebieden. Bij beide vergunningaanvragen is een passende beoordeling gemaakt, waarin wordt vermeld dat de depositietoename vanwege…

Verder lezen
Terug naar overzicht