JM 2017/92, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1260, 201506170/1/R2201506807/1/R2, 201506815/1/R2 en 201506818/1/R2 (met annotatie van J.M.I.J. Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Stikstofdepositie, PAS, Programmatische aanpak stikstof, Handhaving, ‘Project’, ‘Andere handeling’, Fysieke ingreep, Weiden van vee, Bemesten van gronden, Prejudiciële vragen, Verwijzingsuitspraak, Herstelmaatregelen, Instandhoudingsmaatregelen, Passende beoordeling

Samenvatting

Appellant heeft bezwaar gemaakt en beroep ingesteld tegen het besluit van GS Gelderland en drie afzonderlijke besluiten van GS Limburg om niet handhavend op te treden tegen het zonder vergunning krachtens de destijds vigerende (en in deze zaak nog van toepassing zijnde) Nbw 1998 weiden van vee en bemesten van…

Verder lezen
Terug naar overzicht