JNA 2012/2, RvS 15-02-2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV5108, 201104809/1/T1/A3

Inhoudsindicatie

Belanghebbende, Niet-ontvankelijkheid, Ontheffing Ffw voor zwarte specht en vleermuizen ten onrechte niet nodig geacht

Samenvatting

Tussenuitspraak op het hoger beroep tegen het besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) de Dienst Landelijk Gebied ontheffing te verlenen voor het vernielen, beschadigen of op enigerlei andere wijze van de groeiplaats verwijderen van de jeneverbes (Juniperus communis) alsmede voor het beschadigen, vernielen of verstoren van de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de kamsalamander…

Verder lezen
Terug naar overzicht