JNA 2017/2, RvS 14-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3328, 201506712/1/R2

Inhoudsindicatie

Besluitonderdeel, Grondenfuik, Ontvankelijkheid, Collectieve belangen, Habitatsoort, Witsnuitlibel

Samenvatting

Bij besluit van 22 juni 2015 heeft de staatssecretaris krachtens artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) het gebied Noordhollands Duinreservaat aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB 1992 L 206), zoals laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht