JOM 2017/270, RvS 01-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:548, 201601717/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering handhaving schapen- en rundveehouderij en geluidhinder

Samenvatting

De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college bij het besluit op bezwaar met juistheid heeft onderzocht in hoeverre de inrichting wat betreft het daardoor veroorzaakte geluid voldoet aan het Activiteitenbesluit. Het college heeft terecht niet getoetst aan de in 2006 en 2012 verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer, aangezien deze ten tijde van het besluit op bezwaar van rechtswege waren vervallen. Voorts waren de als maatwerkvoorschriften geldende vergunningvoorschriften bij besluit van 23 september 2014 ingetrokken. De rechtbank…

Verder lezen
Terug naar overzicht