JOR 2007/25, Rechtbank Leeuwarden 15-11-2006, AZ2139, HA ZA 05-342 (met annotatie van A.J. Verdaas)

Inhoudsindicatie

Opzegging kredietovereenkomst, Zorgvuldigheidsplicht bank, Conversie niet rechtsgeldige opzegging in geldige opzegging, De omstandigheid dat bank aansprakelijk gehouden kan worden voor schade die kredietnemer geleden heeft of zal lijden laat de beëindiging van de kredietovereenkomst onverlet

Samenvatting

Bij tussenvonnis zijn partijen toegelaten hun standpunten nader toe te lichten en te onderbouwen. Gedaagde heeft in dat kader een aantal omstandigheden aangevoerd die zijns inziens de conclusie rechtvaardigen dat Rabobank de kredietovereenkomst onrechtmatig heeft opgezegd. Zo heeft volgens gedaagde de Rabobank haar algemene zorgplicht geschonden door onzorgvuldige besluitvorming…

Verder lezen
Terug naar overzicht