JOR 2009/118, Rechtbank Leeuwarden 21-01-2009, BH0660, HA ZA 07-742 (met annotatie van J.W.A. Biemans)

Inhoudsindicatie

Onvoltooide cessie inningsrecht pandhouder aan derde wegens ontbreken rechtsgeldige akte

Samenvatting

De vraag die ter beantwoording voorligt, is of er sprake is geweest van een rechtsgeldige cessie van het inningsrecht van de bank als pandhouder aan Brander ten aanzien van de door Westerbaan aan de bank verpande vorderingen op gedaagde. Ingevolge art. 3:94 lid 1 BW is voor cessie een daartoe bestemde akte vereist alsmede mededeling van (het opmaken van) die akte aan de persoon tegen wie het recht wordt uitgeoefend. Met het uitbrengen…

Verder lezen
Terug naar overzicht