JOR 2015/334, Gerechtshof Amsterdam 15-09-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3842, HA ZA 13-20 (met annotatie van mr. J.M. Atema en mr. P.F. Hopman)

Inhoudsindicatie

Renteswap, Beroep op dwaling slaagt, Door niet tijdig mededelen van wezenlijke kenmerken renteswapovereenkomst schiet bank jegens kredietnemer tekort in informatieplicht, Aan buitengerechtelijke vernietiging komt krachtens art. 3:53 lid 1 BW terugwerkende kracht toe

Samenvatting

Het hof is van oordeel dat de renteswapovereenkomst onder invloed van dwaling tot stand is gekomen. ING heeft niet tijdig de wezenlijke kenmerken van de renteswapovereenkomst meegedeeld. Dat appellant een renteswap is aangegaan voor € 10 miljoen, terwijl ING slechts afdekking van het renterisico voor een bedrag…

Verder lezen