JOR 2015/48, Gerechtshof Amsterdam 24-12-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4791, 200.137.686 SKG (met annotatie van mr. dr. I. Visser)

Inhoudsindicatie

Hypotheekakte met ontruimingsbeding, Bank kan als hypotheekhouder ontruimingsbeding inroepen jegens schuldenaar bij onderhandse verkoop woning door curator, Ontruimingsbeding niet onredelijk bezwarend

Samenvatting

Appellant heeft aangevoerd dat de bank het in de hypotheekakte neergelegde ontruimingsbeding niet kan inroepen nu het de curator is die de woningen wil verkopen en leveren en mitsdien van executie door de hypotheekhouder geen sprake is. Dit betoog moet worden verworpen. Indien, zoals in het onderhavige geval, de curator de verhypothekeerde zaak onderhands verkoopt krachtens een daartoe strekkende afspraak met de…

Verder lezen
Terug naar overzicht