JOR 2016/318, Accountantskamer 12-08-2016, ECLI:NL:TACAKN:2016:82, 15/2577 Wtra AK (met annotatie van mr. J.B.A. Jansen)

Inhoudsindicatie

Tuchtrechtspraak, Accountant als curator, Faillissement Eurocommerce, Accountant heeft niet gehandeld in strijd met voor hem geldende gedrags- en beroepsregels

Samenvatting

Op grond van art. 33 Wet op de registeraccountants (oud, Wet RA) en sinds 1 januari 2013 op grond van art. 42 van de Wet op het accountantsberoep (Wab) is de registeraccountant bij het beroepsmatig handelen onderscheidenlijk ten aanzien van zijn beroepsuitoefening onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens…

Verder lezen
Terug naar overzicht