JOR 2016/61, Gerechtshof Amsterdam 02-11-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4454, 200.135.666/01 OK, 200.135.666/02 OK (met annotatie van prof. mr. P. van Schilfgaarde)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure Meavita, Vaststelling wanbeleid, Moeilijke externe factoren vormen geen rechtvaardiging voor gebrek aan aandacht en overige tekortkomingen, waaronder schending van governance- en medezeggenschapsregels, Leden RvB respectievelijk toezichthoudende organen zijn hiervoor verantwoordelijk, Toewijzing verzoek tot verhaal enquêtekosten en vernietiging van aantal dechargebesluiten

Samenvatting

Aan de orde is of de op basis van de bevindingen in het onderzoeksverslag getrokken conclusies leiden tot de kwalificatie wanbeleid of daaraan bijdragen en wie voor eventueel wanbeleid verantwoordelijk is.

In hoofdzaak spitst de zaak zich toe op enerzijds de…

Verder lezen
Terug naar overzicht