JOR 2017/248, Hoge Raad 02-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:982, 16/04301 (met annotatie van prof. mr. S.C.J.J. Kortmann)

Inhoudsindicatie

Adviesrecht ondernemingsraad, Positie curator, Adviesrecht ziet in beginsel niet op (besluiten tot) verkoop van goederen ex art. 176 Fw en ontslag van werknemers ex art. 40 Fw, ook niet als zodanige verkoop of zodanig ontslag tot gevolg heeft dat de onderneming wordt beëindigd, Wél adviesplichtig is een besluit gericht op verkoop van activa in het kader van een voortzetting of doorstart van (delen van) de onderneming door dezelfde of een andere entiteit, waarbij het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen, Kostenvergoeding ondernemingsraad, Vervolg op Hof Amsterdam…

Verder lezen
Terug naar overzicht