JOR 2017/256, Hoge Raad 02-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1012, 16/00390 (met annotatie van mr. J.J. Dammingh)

Inhoudsindicatie

Vernietiging koopovereenkomst bedrijfspand wegens dwaling, Schadevergoeding, Terugbetaling van koopsom, Mededeling pandrecht hangende procedure in hoger beroep, Inningsbevoegdheid pandgever, Wettelijke rente over koopsom verschuldigd vanaf datum inleidende dagvaarding, Dagvaarding is ingebrekestelling als bedoeld in art. 6:82 lid 2 BW, Vervolg op HR 11 oktober 2013, «JOR» 2014/88, m.nt. Dammingh (Vano/Foreburghstaete I)

Samenvatting

Onderdeel 2 richt klachten tegen de verwerping van het verweer van eiseres (tot cassatie) dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht