Jurisprudentie- en actualiteitenoverzicht 2011 (civiel recht)


Deze bijdrage geeft een bloemlezing van in 2011 door de Hoge Raad gewezen arresten die van belang zijn voor de vastgoedpraktijk. Het gaat om uitspraken inzake 1) koop van vastgoed, zowel vrijwillige als gedwongen executie(ver)koop en hoe om te gaan met de verkoopopbrengst, zowel bij verpanding van de vordering tot betaling van de koopprijs als bij een executieverkoop, en 2) huurrechtkwesties. Voorts wordt aandacht besteed aan de zeer recente reactie van de minister op het rapport Evaluatie Wet koop onroerende zaken, aan de Wet informatieplicht derdengeldenrekening notariaat, aan de Wet inzake gemeentelijke inmenging bij V.v.E.’s en aan de criteria voor financiering particuliere erfpacht.

1 Een man een man, een woord een woord? De perikelen van de mondelinge koop van een woning door een particulier

1.1 Inleiding en wettelijk kader

De koop van een woning dient schriftelijk te worden aangegaan indien de koper een particulier is.3 Dit vormvoorschrift is onderdeel van een aantal in het najaar van 2003 geïntroduceerde bepalingen in titel 7.1 BW, die zijn ingegeven door de gedachte dat een consumentkoper dient te worden beschermd bij de aankoop van een woning. Ontbreekt de ‘koopakte’, dan is er geen geldige koopovereenkomst. Al snel maakten verkopers hiervan gebruik, doordat zij de voorwaarden van de koop aangepast wilden zien (bijvoorbeeld aanpassing van de koopprijs) alvorens zij hun medewerking wilden verlenen aan het schriftelijk vastleggen van de koop of doordat zij in het geheel van de koop wilden afzien. Mag de verkoper dat doen of is de verkoper verplicht mee te werken aan het opmaken en ondertekenen van de koopakte? …

Verder lezen
Terug naar overzicht