JV 1997/24, No 28-10-1997, , 97/478

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening

Samenvatting

Aanbevolen wordt om in de Vreemdelingencirculaire onder A6/4.2.4 duidelijk aan te geven dat onder een tweede voorlopige voorziening wordt verstaan een verzoek om voorlopige voorziening dat wordt gedaan nadat een eerder verzoek om voor lopige voorziening door de rechtbank is afgewezen.

Stappen die in casu waren gericht op de uitzetting van verzoeker hadden achterwege gelaten moeten worden.

(...)

Uitspraak

Beoordeling

1

Verzoeker, een asielzoeker van Ethiopische nationaliteit, klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie (…

Verder lezen
Terug naar overzicht