JWA 2016/17, RvS 09-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2988, 201602003/1/R6

Inhoudsindicatie

Projectplan Waterwet, Dijkversterking, Alternatievenonderzoek MER, Buitendijks gelegen gebieden

Samenvatting

Appellant is een wetenschappelijk topinstituut en is gelegen aan de zuidkant van Texel, buiten de primaire waterkering. Het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier heeft een projectplan ‘Versterking Waddenzeedijk Texel secties 1 tot en met 8 en sectie 10’ vastgesteld, welke op 3 februari 2016 is goedgekeurd door het college van gedeputeerde staten van Noord Holland.  Uit controles van het Hoogheemraadschap is namelijk gebleken dat grote delen van de Waddenzeedijk van Texel niet voldoen aan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht