Kabinet stemt in met Grondexploitatiewet (2004.47.2229)


Het kabinet heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met de Grondexploitatiewet. Deze wet regelt de verdeling van de kosten en baten bij de ontwikkeling van een bouwlocatie door particulieren, zoals een projectontwikkelaar. Daarnaast geeft de wet gemeenten de mogelijkheid eisen op te leggen waaraan een locatie moet voldoen. Daarbij gaat het om de categorieën woningen, zoals sociale woningbouw en vrije kavels voor particulier opdrachtgeverschap, maar ook om het bouwrijp maken van de locatie, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Verder lezen