Kamerbrief over misstanden bij aanbesteding politievoertuigen


Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft op 19 september jl. een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de voortgang van het onderzoek door het Openbaar Ministerie (OM) naar mogelijke integriteitschending bij de aanbesteding van politievoertuigen in 2010.
Enkele jaren gelden is het OM een onderzoek gestart naar mogelijke schendingen van één van de medewerkers van de politie, in casu de wagenparkbeheerder, bij de aanbesteding van de politievoertuigen. De levering van de voertuigen werd eind 2010 gegund aan een leverancier van  Volkswagens, die al decennialang vaste leverancier is van de voertuigen aan het gehele politiekorps. Het contract met de betreffende leverancier ging in op 1 januari 2011 en zou eind dit jaar worden verlengd met 2 jaar, en vervolgens met nog eens 2 jaar. Het besluit over een eventuele verlenging van het contract moet vóór 1 oktober a.s. worden genomen.

In zijn brief aan de Kamer geeft de minister aan dat het strafrechtelijk onderzoek nog in volle gang is en dat er momenteel meerdere politiefunctionarissen in het onderzoek betrokken zijn. De minister wil niet langer wachten op de uitslag ven het strafrechtelijk onderzoek, omdat hij van mening is dat het belang van de integriteit van de inkoopfunctie van de politie en de belangen van andere partijen voorop moeten staan. Hij acht het in stand houden van contracten die zijn voortgekomen uit een aanbesteding waaraan de schijn van integriteitschending kleeft, niet langer houdbaar. Daarom zal de politie een nieuwe aanbesteding voor de levering van politievoertuigen starten, aldus de minister. Hij merkt daarbij op dat een nieuwe aanbesteding van deze aard en omvang in de regel meer dan een jaar in beslag zal nemen.

Opstelten laat weten dat er de afgelopen weken tevens signalen zijn geuit over mogelijke integriteitschending bij andere aanbestedingen van de politie, en dat hij met de melder ervan inmiddels contact heeft opgenomen en er een gesprek heeft plaatsgevonden. Het OM heeft in deze aangiftes ontvangen tegen het Korps Nationale Politie. Het OM bestudeert deze aangiftes om te beoordelen of er sprake is van strafbare feiten.

De minister benadrukt dat de politie al geruime tijd bezig is met een verbetering van de inkoopfunctie. Om het melden van vermeende integriteitskwesties voor leveranciers zo toegankelijk mogelijk te maken zal hij als extra maatregel een tijdelijke, onafhankelijke klachtencommissie “Inkoop en aanbestedingen politie” inrichten. Leveranciers van de politie die zich niet vrij voelen zich te wenden tot de bestaande afdeling VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten), dan wel niet tevreden zijn met de wijze van afhandeling van hun melding, kunnen zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie beoordeelt de bevindingen en adviseert Opstelten en de Korpsleiding over eventueel te nemen maatregelen. Daar waar aanwijzingen zijn voor mogelijke strafbare feiten zal de commissie deze overdragen aan de bevoegde autoriteiten bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Verder lezen
Terug naar overzicht