Kamerbrief over wijziging ontslagbeleid zorg in relatie tot aanbestedingstrajecten


In een brief van 3 oktober jl. berichten minister Asscher van SZW en Staatsecretaris Van Rijn van VWS aan de Tweede Kamer dat besloten is om ontslagaanvragen alvast in behandeling te nemen als een aanbestedingsprocedure nog niet is afgerond. Met de beslissing op de aanvraag wordt (waar nodig) gewacht totdat de gemeenteraad een definitief oordeel heeft geveld. In de praktijk is namelijk gebleken dat het moeten wachten op het akkoord van de gemeenteraad tot onnodige vertraging in de afhandeling van ontslagaanvragen leidt. Dezelfde lijn wordt gevolgd als uit een nieuwe aanbesteding blijkt dat er sprake zal zijn van werkvermindering. Voor het overtollige personeel kan in dat geval een ontslagaanvraag worden ingediend, aldus de minister en de staatssecretaris.

Verder berichten de minister en de staatsecretaris dat het voornemen bestaat om in de zorg en ondersteuning  voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel niet langer uit te gaan van de bedrijfsvestiging van de werkgever, maar van de gemeente waar werkzaamheden komen te vervallen. In de praktijk leidde het afspiegelingsbeginsel er onder meer toe dat, indien een werkgever landelijk of regionaal is georganiseerd, het beginsel moest worden toegepast op werknemers bij meerdere gemeenten. Het gevolg hiervan was dat instellingen met het indienen van hun ontslagaanvraag moesten wachten totdat de besluitvorming in alle gemeenten was afgerond om te kunnen vaststellen wie voor ontslag in aanmerking zou moeten komen. Een ander gevolg van het afspiegelingsbeginsel was dat werknemers van wie het werk in een gemeente niet verviel toch voor ontslag in aanmerking kwamen en het werk van de betreffende werknemers moest worden overgenomen door werknemers uit een andere gemeente die niet voor ontslag in aanmerking kwamen (maar waar het werk wel verviel). Dat is volgens Asscher en Van Rijn niet alleen tegengesteld aan hetgeen met de Wmo 2015 is beoogd, namelijk zorgcliënten moeten zoveel mogelijk hun hulpverlener als vast gezicht houden, maar kan ook tot soms onacceptabele reisafstanden voor de betreffende werknemers leiden.

Bron: tweedekamer.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht