Kantonrechter Alphen aan den Rijn 17-05-2001 (Mulder), JAR 2001, 131, Prg. 2001, 5745


Opzegging. Ziekte (beëindiging van de werkzaamheden van onderdeel van de onderneming?).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 131.

Een sales representative bij een felicitatiedienst is in het najaar van 2000 eerst voor twee dagen en later volledig arbeidsongeschikt geworden. De werkgever heeft de arbeidsovereen- komst met toestemming van de RDA opgezegd, ondanks de ziekte van de werkneemster, op de grond dat de afdeling (Regionale Accounts) waar zij werkzaam was als zodanig is opgeheven. De werkneemster betwist dit en vordert doorbetaling van loon en, na herstel, wedertewerkstelling. De kantonrechter stelt vast dat de uitzondering op het opzegverbod tijdens ziekte in geval van beëindiging van de werkzaamheden van het onderdeel waarin de werkneemster werkzaam was, is ontleend aan art. 21 WOR. In de over dit artikel ontwikkelde rechtspraak, die ook thans nog relevant is, is vastgesteld dat de bepaling restrictief moet worden uitgelegd. De betreffende werkzaamheden moeten geheel zijn beëindigd en mogen niet elders in het bedrijf worden voortgezet. Verder geldt dat een vermindering van activiteit of het opheffen van een arbeidsplaats niet voldoende is voor opheffing van het ontslagverbod. In het geval van de werkneemster zijn een aantal activiteiten beëindigd hetgeen tot gevolg heeft dat op de ondersteunende afdelingen, zoals op de afdeling waar zij werkzaam was, arbeidsplaatsen zijn komen te vervallen. De activiteiten van deze afdeling zijn echter niet geheel beëindigd, want er worden nog steeds, zij het in beperktere mate en in een iets andere vorm, werkzaamheden verricht, ook ten behoeve van de huwelijksmarkt, het gebied waar de werkneemster zich mee bezig hield. Het beroep op de uitzondering van art. 7:670b BW is daarom niet houdbaar. De vordering tot doorbetaling van loon is toewijsbaar. Met betrekking tot tewerkstelling acht de rechter het raadzaam dat partijen zich, indien de werkneemster hersteld wordt verklaard, eerst nader beraden

Verder lezen
Terug naar overzicht