Kantonrechter Amersfoort 12-12-2001 (Geertsema), JAR 2002, 34


Loon (geen doorbetaling). Ziekte (opzettelijk veroorzaken).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 34.

Een werknemer heeft met de aan hem ter beschikking gestelde lease-auto 's avonds een verkeersongeval veroorzaakt nadat hij alcoholhoudende drank had genuttigd. Zijn rijbewijs is per direct ingevorderd. Er werd een alcoholpromillage van 1,98 in het bloed van de werknemer vastgesteld. Naar aanleiding hiervan is hij wegens het rijden onder invloed door de politierechter veroordeeld tot een boete van NLG 3.500,-- en ontzegging van de rijbevoegdheid voor acht maanden. De werknemer heeft wegens arbeidsongeschiktheid als gevolg van het ongeval niet meer gewerkt tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever heeft geen loon doorbetaald tijdens de ziekte van de werknemer. De werknemer vordert bij wege van voorlopige voorziening dat de werkgever dit loon alsnog aan hem betaalt. De kantonrechter stelt vast dat de werknemer geen recht heeft op loon indien moet worden geoordeeld dat het verkeersongeval, en de daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid, aan zijn opzet is te wijten. Vast staat dat de werknemer met een aanmerkelijk hoger alcoholpromillage in zijn bloed dan wettelijk is toegestaan uit vrije wil de beslissing heeft genomen in zijn auto te stappen. Het mag van algemene bekendheid worden verondersteld dat deelneming aan het verkeer in dergelijke omstandigheden een groot risico inhoudt op het ontstaan van een ongeval, en daarmee op arbeidsongeschiktheid. Gelet hierop acht de kantonrechter het aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat het nemen van dit risico gelijkgesteld moet worden aan opzet aan de zijde van de werknemer, waarbij opmerking verdient dat het hier niet gaat om risicovol gedrag als sportbeoefening, maar om gedrag waarop door de wet straf is gesteld. Ook overigens zal de bodemrechter waarschijnlijk oordelen dat de werknemer geen recht heeft op loon, nu het aan hem is te wijten dat hem zijn rijbevoegdheid is ontnomen met als gevolg dat hij de overeengekomen werkzaamheden niet meer heeft kunnen verrichten.

Verder lezen
Terug naar overzicht