Kantonrechter Amsterdam 30-01-2001 (Van der Meer), JAR 2001, 43


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte. Loon (uitleg art. 7:629 BW in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 43.

De arbeidsovereenkomst met een werkneemster (drie jaar in dienst, salaris NLG 4.200,-- bruto per maand) wordt ontbonden op 16 november 2000 met ingang van 21 maart 2001 zonder vergoeding. Met ingang van 14 december 1999 is de werkneemster voor 50% arbeidsongeschikt geworden. Tot 21 maart 2000 heeft zij daarom halve dagen gewerkt (zij was echter fulltime in dienst). Vanaf 21 maart 2000 was zij volledig arbeidsongeschikt. De werkgever heeft op 12 december 2000 opgehouden het loon door te betalen op grond van art. 7:629 lid 1 BW, stellende dat de 52 weken verstreken zijn. In geding is thans de vraag wanneer deze 52 weken beginnen te lopen. De werkneemster stelt echter dat de verplichting ex art. 7:629 lid 1 BW voor 50% van de bedongen - doch niet verrichte - arbeid aanvangt op 14 december 1999 (en duurt tot 12 december 2000) en voor de andere 50% van de bedongen - doch niet verrichte - arbeid aanvangt op 21 maart 2000 en voortduurt tot 21 maart 2001. De kantonrechter stelt dat perioden van arbeidsgeschiktheid die korter duren dan vier weken niet leiden tot een nieuwe aanvang van de 52-weken termijn. In dergelijke gevallen dienen de daadwerkelijke perioden van arbeidsongeschiktheid alle bij elkaar opgeteld te worden, aldus lid 9. De bij elkaar opgetelde perioden moeten eerst de 52 weken overschrijden voordat de loondoorbetalingsverplichting vervalt. Voor de bepaling van de perioden zal zo exact mogelijk gekeken moeten worden naar elke daadwerkelijk periode van uitval, waarbij men niet beperkt is tot rekenen in hele weken. In casu betekent dit dat de periode van 52 weken pas is bereikt als rekening wordt gehouden met de periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 14 december 1999 tot 21 maart 2000. De kantonrechter wijst de vordering van werkneemster toe, vermeerderd met de wettelijke verhoging van 25% en de wettelijke rente

Verder lezen
Terug naar overzicht