Kantonrechter Breda 30-03-2001 (Wallis), RvdW KG 2001, 149 (waarin abusievelijk vermeld als kantonrechter Zwolle), JAR 2001, 85


Deeltijdarbeid (getalscriterium WAA). Wijziging arbeidsvoorwaarden. Ouderschaps- verlof (voor proefperiode).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 85.

De werkneemster is werkzaam als personal office manager op een octrooibureau. Zij wil in aansluiting op haar zwangerschapsverlof in deeltijd gaan werken gedurende ongeveer drie dagen per week. De werkgever meent dat dit niet mogelijk is, met name vanwege het karakter van de functie van de werkneemster. Parttime werken zou alleen kunnen in de functie van hulpsecretaresse. De werkneemster doet een beroep op de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). Subsidiair verzoekt zij ouderschapsverlof te kunnen opnemen voor twee dagen per week gedurende een half jaar. De kantonrechter verwerpt het verweer van de werkgever dat de WAA niet van toepassing is omdat bij de vestiging Breda waar de werkneemster werkt minder dan tien werknemers werkzaam zijn. De vestiging Breda is geen aparte rechtspersoon en bij de gehele onderneming van de werkgever zijn, inclusief andere vestigingen, meer dan tien werknemers in dienst. De kantonrechter acht toewijzing van de vordering gebaseerd op de WAA een brug te ver vanwege het structurele karakter ervan. De vordering met betrekking tot het ouderschapsverlof is wel toewijsbaar, aangezien het hierbij om een "hard" recht gaat. De werkgever is niet gerechtigd de werkneemster gedurende het ouderschapsverlof tewerk te stellen in de functie van hulpsecretaresse nu dat een functie van een lager niveau is dan die van personal office manager. Het zou wel goed zijn, zo overweegt de kantonrechter, als de werkneemster drie dagen achter elkaar zou werken zodat het aantal overdrachtsmomenten zo beperkt mogelijk blijft. Verder geeft de kantonrechter de werkneemster in overweging om, zo nodig, een bodemprocedure op verkorte termijn aanhangig te maken, in welk kader de werkgever de zwaarwegende belangen nog nader kan belichten en waarin partijen de resultaten van het werken in deeltijd gedurende het ouderschapsverlof kunnen inbrengen

Verder lezen
Terug naar overzicht