Kantonrechter Delft 21-12-2000 (Geerars), JAR 2001, 30


Onkosten. (studiekosten). Auto (eigen bijdrage lease-auto). Boetebeding.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 30.

De arbeidsovereenkomst is met ingang van 1 april 2000 (acht maanden na indiensttreding) beëindigd op verzoek van de werknemer. Thans strijden partijen over de hoogte van verschillende vergoedingen. De kantonrechter oordeelt dat de opleidingskosten niet door de werknemer behoeven te worden terugbetaald, dit onder meer omdat de opleiding in opdracht van de werkgever was gevolgd en volledig ten bate was van de werkgever. Tevens voldeed de regeling omtrent de terugbetalingsverplichting niet aan de eis dat de regeling de tijdspanne vaststelt gedurende welke de werkgever baat heeft bij de gevolgde cursus en tevens de terugbetalingsverplichting vermindert naar evenredigheid van het voortduren van de dienstbetrekking gedurende deze tijdsspanne. De kantonrechter wijst de eis van de werkgever af waarin hij vraagt om betaling door de werknemer van de eigen bijdrage voor de lease-auto gedurende de resterende lease-periode na het einde van het dienstverband. Omdat er tegenover deze betaling geen recht staat voor werknemer om de auto te gebruiken en omdat het betalen van het bedrag ook niet te maken heeft met door de werkgever geleden schade, krijgt het te betalen bedrag het karakter van een boete die op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst is gesteld. Een dergelijk beding komt in strijd met art. 7:650 BW. Tot slot worden de verkeersboetes die via de leasemaatschappij bij de werkgever in rekening worden gebracht en door de werkgever werden gevorderd van de werknemer niet behandeld als vergoeding van schade die door de werknemer aan de werkgever is toegebracht, maar als kosten die voor rekening van de werknemer komen

Verder lezen
Terug naar overzicht