Kantonrechter Delft 24-02-2000 (Van der Windt), JAR 2000, 49


Ontbinding gewichtige redenen. Sociaal plan. Goed werknemerschap. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 49.

De functie van een 40-jarige werkneemster (bijna 20 jaar in dienst, salaris NLG 3.800,-- bruto per maand) komt te vervallen in verband met een reorganisatie. De werkgever biedt de werkneemster de functie van secretaresse aan, een functie die zij voor het vervallen van de automatiseringsfunctie ook heeft vervuld. Ondanks behoud van salaris wijst de werkneemster het aanbod af, omdat haar ambities in de automatiseringsbranche liggen. Het aanbod de functie voor twee maanden te proberen, wijst de werkneemster eveneens af. Op grond van het sociaal plan komt een weigerachtige werknemer in aanmerking voor ontslag met een vergoeding overeenkomstig de kantonrechtersformule. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding, omdat de werkgever meent dat de werkneemster pas had mogen weigeren na de voorgestelde proefperiode. De kantonrechter overweegt dat de werkneemster op grond van het sociaal plan recht heeft het functieaanbod onder schriftelijke opgave van redenen te weigeren. De pogingen om tot een bevredigende oplossing te komen zijn echter niet gelukt omdat de werkneemster zich van het begin af aan op het standpunt heeft gesteld dat de functie niet passend is. Omdat samenwerking niet mogelijk is, dient de arbeidsovereenkomst te worden ontbonden. Onverkorte toepassing van het sociaal plan zou echter tot een evident onbillijke uitkomst voor de werkgever leiden. De werkgever heeft immers alles gedaan om de werkneemster een passende functie aan te bieden en onverplicht de adviescommissie ingeschakeld om de impasse te doorbreken. Van de werkneemster had verwacht mogen worden dat zij de aangeboden functie voor een korte tijd zou hebben vervuld. Door niet mee te willen werken, heeft zij zich niet als een goed werkneemster gedragen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 62.000,-- bruto (inclusief vergoeding fictieve opzegtermijn conform het sociaal plan) vermeerderd met NLG 4.000,-- bijdrage juridische kosten, waarbij in beperkte mate in negatieve zin van het sociaal plan wordt afgeweken.

Verder lezen
Terug naar overzicht