Kantonrechter Eindhoven 23-10-2002 (Van der Ham), JAR 2002, 284


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 284.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werkneemster, 45 jaar oud, ruim drie jaar in dienst als administratief medewerkster. De werkneemster is aanvankelijk in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze is een aantal keer verlengd. Toen aan de tijdelijke werkzaamheden een eind kwam, heeft de werkgever toestemming voor ontslag gevraagd aan de RDA. Deze toestemming is echter geweigerd. Uiteindelijk zijn partijen overeengekomen dat de werkneemster per 1 mei 2001 tewerkgesteld zou worden als secretarieel medewerkster bij de WVG. In september 2001 is de werkneemster echter ziek geworden. In augustus 2002 is zij door het UWV voor 14,1% arbeidsongeschikt verklaard wegens armklachten. De werkgever verzoekt thans ontbinding omdat er geen werk zou zijn voor de werkneemster. Zij zou bovendien in haar vorige functie niet goed gefunctioneerd hebben. De werkneemster betwist de kritiek en stelt dat zij in haar functie geplaatst moet worden. De kantonrechter overweegt dat het de werkneemster niet kan worden tegengeworpen dat zij, niettegenstaande andere bedoelingen van de werkgever, thans voor onbepaalde tijd bij deze in dienst is. Dat de werkgever tijdens de ziekte van de werkneemster een vaste arbeidskracht heeft aangetrokken voor de functie van de werkneemster ligt eveneens in de risicosfeer van de werkgever. De werkgever heeft niet aannemelijk gemaakt dat de werkneemster niet goed zou functioneren. Niet valt in te zien waarom de werkgever de werkneemster niet alsnog tewerk zou kunnen stellen in de functie van secretarieel medewerkster bij de WVG. De werkneemster heeft zich er zeer voor ingespannen om haar werk te kunnen hervatten. De werkgever heeft echter, ondanks verzoeken daartoe van de bedrijfsarts van de werkneemster, niet onderzocht of er reïntegratiemogelijkheden voor haar zijn. Een en ander brengt mee dat het ontbindingsverzoek moet worden afgewezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht