Kantonrechter Enschede 11-02-1999, JAR 1999, 89 (Valk)


Uitzendarbeid. Schadevergoeding.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 89.

Een uitzendbureau stelt een uitzendkracht voor onbepaalde tijd ter beschikking. Drie weken later neemt de inlener de uitzendkracht in dienst. Het uitzendbureau vordert een schadevergoeding op grond van wanprestatie vermeerderd met de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. De inlener stelt dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en dat deze bovendien een nietig beding bevatten omdat de uitzendkracht wordt belemmerd in het zoeken naar werk. De kantonrechter verwerpt dit verweer, omdat de vordering niet is gebaseerd op de algemene voorwaarden maar op wanprestatie. De inlener is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst met het uitzendbureau. De vordering dient dan ook te worden toegewezen inclusief de buitengerechtelijke incassokosten, die worden gematigd tot 15% van de hoofdsom. Deze kosten zijn wel gebaseerd op de algemene voorwaarden, die onverminderd van toepassing zijn, hetgeen blijkt uit de vele in het bezit van de inlener zijnde bescheiden. De kantonrechter veroordeelt de inlener tot NLG 2.018,60 vermeerderd met de contractuele rente.

Verder lezen
Terug naar overzicht