Kantonrechter Enschede 29-06-2004 (Valk), JAR 2004, 265


Arbeidstijd. Wijziging arbeidsvoorwaarden.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2004, 265.

Eind 2002 heeft de werkneemster, groepsleidster in een kinderdagverblijf, verzocht om in plaats van 28 uur per week 17,5 uur te kunnen werken, op twee vaste dagen per week. De werkgever heeft het verzoek afgewezen op de grond dat groepsleidsters minimaal 20 uur per week, verdeeld over drie dagen, moeten werken. Minder werken is volgens de werkgever niet goed voor de bedrijfsvoering en schadelijk voor de noodzakelijke pedagogische stabiliteit voor de kinderen die in het kinderdagverblijf worden opgevangen. De werkgever voert daarom als beleid dat een leidster op tenminste drie dagen moet werken. De kantonrechter acht het denkbaar dat binnen de pedagogische gedachte een surplus aan parttime groepsleidsters niet optimaal is voor de kinderen. In onderhavige zaak speelt dit echter niet. De kantonrechter acht het zeer onwaarschijnlijk dat aan de werkgever toevertrouwde kinderen nadeel zullen ondervinden van het feit dat de werkneemster haar werkzaamheden verspreidt over twee in plaats van drie dagen. Dit geldt temeer, nu de kinderen niet elke dag in dezelfde samenstelling worden opgevangen. De verwijzing naar een hechtingsproces komt de kantonrechter wat ridicuul voor, nu toch verondersteld mag worden dat er in de eerste plaats een hechtingsproces dient plaats te hebben tussen de kinderen en de ouders. Indien de ouders zelf kiezen voor een opvang van hun kinderen, dan ligt het doen ontstaan van een hechtingsproces tussen de kinderen en een groepsleidster minder voor de hand. De conclusie is dan ook dat de argumenten van de werkgever onvoldoende zwaarwegend zijn om de afwijzing van het verzoek van de werkneemster te kunnen dragen. Het verzoek moet dan ook gehonoreerd worden.

Verder lezen
Terug naar overzicht