Kantonrechter Gouda 07-02-2002 (Hage), Prg. 2002, 5847


Boetebeding. Ontbinding gewichtige redenen.

De arbeidsovereenkomst van een werknemer wordt ontbonden. In de beëindigingsovereenkomst is bepaald dat de werknemer de onderneming met onmiddellijke ingang niet meer zal betreden op verbeurte van een boete van NLG 10.000,-- per overtreding. De boete is niet vatbaar voor rechterlijke machtiging. Nadat de werkgever twee keer heeft geconstateerd dat de werknemer het verbod heeft overtreden, vordert hij de boete vermeerderd met de wettelijke rente. De werknemer stelt dat het verbod betrekking had op zijn hoedanigheid als werknemer en die heeft hij na ontbinding van de arbeidsovereenkomst verloren. De kantonrechter is het daar niet mee eens. Een beëindigingsovereenkomst is bedoeld om de gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te regelen. Het verbod ziet dus met name op de situatie ná de ontbinding. Voorts stelt de werknemer dat het boetebeding nietig is omdat de bestemming niet is vermeld (ex art. 7:650 BW). Bovendien wordt het maximum bedrag ex art. 7:650 lid 5 BW overschreden (halve dag loon per week) en is uitsluiting van de rechterlijke machtiging in strijd met art. 6:94 lid 3 BW. De kantonrechter is van oordeel dat er geen sprake is van een boetebeding ex art. 7:650 BW, dat ziet op de situatie tijdens het dienstverband. Uitsluiting van de rechterlijke matiging is inderdaad in strijd met art. 6:94 BW en het beding is in zoverre nietig. Met betrekking tot de gestelde overtredingen van het verbod overweegt de kantonrechter dat de ex-werknemer de onderneming twee keer heeft bezocht om foto's van zijn pasgeboren dochter te laten zien en ter gelegenheid van het afscheid van een collega. Beide bezoeken waren niet bedoeld om de werkgever schade te berokkenen en waren dermate onbelangrijk dat de boete sterk gematigd dient te worden. Bovendien is de financiële situatie van de werknemer weinig rooskleurig. De kantonrechter veroordeelt de ex-werknemer tot betaling van NLG 500,--.

Verder lezen
Terug naar overzicht