Kantonrechter Gouda 15-07-1999 (Hage), Prg. 1999, 5350


Ontbinding gewichtige redenen. Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Ziekte. Schadeloosstelling (C=2,5). Bedrijfsongeval.

Een 30-jarige kabelwerker (thans bijna drie jaar in dienst, salaris NLG 3.520,-- bruto per maand) overkomt één jaar na indiensttreding een bedrijfsongeval ten gevolge waarvan hij volledig arbeidsongeschikt wordt. Na één jaar ziekte wordt de werknemer voor 25-35% arbeidsongeschikt verklaard. De werkgever, die door de kantonrechter veroordeeld is tot aanvulling van de WAO-uitkering tot 100% van het loon, stelt geen passend werk te hebben en verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter is van oordeel dat nu het verzoekschrift, dat niet vergezeld ging van een reïntegratieplan, is ingediend vóór 1 januari 1999, de datum waarop het vereiste ging gelden op straffe van niet-ontvankelijkheid, de werkgever in de gelegenheid moet worden gesteld alsnog een reïntegratieplan over te leggen. Als de werkgever dit nalaat, acht de kantonrechter de werkgever op grond van de kamerstukken weliswaar ontvankelijk, doch wijst het verzoek vanwege het ontbreken van het reïntegratieplan af. De werknemer verzoekt tijdens de mondelinge behandeling eveneens ontbinding van de arbeidsovereenkomst, op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer verzoekt een vergoeding omdat hij arbeidsongeschikt is geworden ten gevolge van het bedrijfsongeval en aangezien de werkgever volgens de CAO gedurende 24 maanden de WAO-uitkering dient te suppleren acht de werknemer een correctiefactor 6 redelijk. De kantonrechter overweegt dat gezien de vertrouwensbreuk de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Niet gebleken is dat de werknemer hiervan een verwijt kan worden gemaakt, zodat de werknemer in beginsel recht heeft op een vergoeding met toepassing van C=1. Omdat de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een bedrijfsongeval en de werknemer hierover geen verwijt valt te maken, komt het risico voor rekening van de werkgever. Het feit dat de werkgever gedurende twee jaar volledig moet suppleren is geen reden de vergoeding te beperken. Omdat de vertrouwensbreuk is veroorzaakt door de werkgever, dient de correctiefactor ten gunste van de werknemer bijgesteld te worden. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 25.512,-- bruto (C=2,5).

Verder lezen
Terug naar overzicht