Kantonrechter Heerlen 14-07-2000 (Groen), JAR 2000, 185


Ontbinding gewichtige redenen. Ontslagbescherming OR-lid (vakbondslid). Bewijs.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 185.

Een taxibedrijf verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op grond van tal van problemen en conflicten, waardoor de verhoudingen zijn verstoord. De werknemer stelt dat een en ander te maken heeft met zijn OR-activiteiten en doet een beroep op de daaruit voortvloeiende ontslagbescherming. De werkgever heeft echter geen OR, maar de kantonrechter sluit niet uit dat de vakbondsactiviteiten van de werknemer (ledenwerving binnen de onderneming en pogingen om de ondernemingsraad weer tot leven te brengen) interfereren met de arbeidsverhouding. Gezien de ontslagbescherming van art. 7:670 lid 5 BW moet bij de weging van de gewichtige reden deze een zwaarwegender karakter hebben dan gebruikelijk. Een schriftelijk verslag van een video-opname, waaruit zou blijken dat de werknemer geld verduisterd zou hebben, is dermate cryptisch dat de kantonrechter die, voor een zodanig ernstig verwijt, buiten beschouwing laat. Ook de overige feiten staan onvoldoende vast en voorzover er al verstoring van de verhouding is heeft de werkgever daar een belangrijk aandeel in gehad. Nu er geen zwaarwegende gewichtige reden is, wordt het verzoek door de kantonrechter afgewezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht