Kantonrechter Heerlen 21-05-2003 (Van Hövel tot Westerflier), JAR 2003, 151


Loon. Onderwijs. Ontbindende voorwaarde.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 151.

In de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst is bepaald dat deze van rechtswege eindigt op de laatste kalenderdag van de maand van staking van de opleiding, waarbij redenen van staking van de opleiding onder meer gelegen kunnen zijn in verwijdering van die opleiding, het behalen van onvoldoende studieresultaten of andere omstandigheden die voortzetting van de opleiding redelijkerwijs onmogelijk maken. De werkgever heeft op 4 maart 2002 van het opleidingsinstituut bericht ontvangen dat de werknemer vanwege zijn veelvuldige verzuim en de onmogelijkheid de opleiding binnen de gestelde termijn te volbrengen, uitgeschreven zou worden. De werkgever heeft de werknemer vervolgens, onder verwijzing naar de ontbindende voorwaarde, bericht dat deze uitschrijving betekent dat de arbeidsovereenkomst met ingang van 31 maart 2002 eindigt. De werknemer betwist dit en vordert doorbetaling van loon. Hij voert onder meer aan dat op de ontbindende voorwaarde geen beroep kan worden gedaan omdat hij sedert 22 februari 2002 arbeidsongeschikt was. De kantonrechter acht de ontbindende voorwaarde geldig. Dat de werknemer arbeidsongeschikt was, kan geen gewicht in de schaal leggen nu de ontbinding is ingetreden door het in vervulling gaan van de daartoe gestelde voorwaarde. Ook de stelling van de werknemer dat er teveel subjectieve elementen in de omschrijving van de ontbindende voorwaarde zijn opgenomen, waardoor het geldende stelsel van ontslagbescherming wordt doorbroken, treft geen doel. Het is volstrekt duidelijk, aldus de kantonrechter, dat de ontbindende voorwaarde juist ziet op situaties als de onderhavige, waarin de leerling/werknemer zich onvoldoende inspant om de overeengekomen opleiding met goed gevolg te voltooien, zulks ter beoordeling van het opleidingsinstituut. Daarmee is in voldoende mate de objectiviteit gewaarborgd. De loonvordering van de werknemer wordt dan ook afgewezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht