Kantonrechter Lelystad 20-12-2000 (Los), JAR 2001, 60


Ziekte. Loon. Overwerk. Wederzijds goedvinden.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 60.

Een chauffeur, is sinds juli 1998 arbeidsongeschikt. Tijdens zijn ziekte heeft de werkgever aan hem 70% van het loon doorbetaald. De werknemer maakt aanspraak op 100% onder verwijzing naar het bedrijfsreglement waarin is vermeld dat het volledige loon wordt doorbetaald bij ziekte, tenzij de directie besluit hiervan af te wijken. Verder maakt hij aanspraak op doorbetaling van het bedrag dat hij gemiddeld per maand met overwerk verdiende. De werknemer heeft inmiddels ontslag genomen zonder inachtneming van de opzegtermijn. Hij stelt dat de werkgever hiermee heeft ingestemd. De werkgever betwist dit en maakt aanspraak op schadevergoeding ter zake van de opzegtermijn. De kantonrechter wijst de vorderingen van de werknemer toe. Ten aanzien van de volledige doorbetaling van het loon overweegt de rechter dat de bepaling in het bedrijfsreglement, die inhoudt dat de directie in voorkomende gevallen en om haar moverende redenen 70% kan doorbetalen in plaats van 100%, zich niet verdraagt met de eisen van goed werkgeverschap. De werkgever dient zijn werknemers bij ziekte gelijk te behandelen en kan niet in het ene geval 70% en in het andere geval 100% betalen naar eigen goeddunken. De werknemer heeft voorts recht op doorbetaling van de gemiddelde overwerkvergoeding. Het bedrijfsreglement sluit loon uit overwerk niet uit. Bovendien volgt uit art. 7:629 lid 7 BW in samenhang met art. 7:628 lid 3 BW dat ook het niet naar tijdruimte vastgestelde loon tot het loon moet worden gerekend. Hiertoe behoort ook het loon uit overwerk. De werkgever heeft het door de werknemer gestelde bedrag aan overwerkvergoeding onvoldoende betwist, zodat dit toewijsbaar is. De tegenvordering van de werkgever moet worden afgewezen. De werknemer heeft zijn telefonische opzegging schriftelijk bevestigd en de werkgever heeft daarop niet gereageerd in twee vervolgens door hem verstuurde brieven. Hij kan dan niet op een later moment alsnog aanspraak maken op een schadevergoeding in verband met de opzegtermijn

Verder lezen
Terug naar overzicht