Kantonrechter 's-Gravenhage 16-09-1998, JAR 1999, 1 (Lippmann), Prg. 1999, 5168


Ziekte. Functiewijziging. Goed werkgeverschap. Overplaatsing.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 1.

Een 47-jarige projectleider, 29 jaar in dienst, salaris NLG 5.289,-- bruto per maand, wordt arbeidsongeschikt wegens overspannenheid. In overleg met de bedrijfsarts wordt een reïntegratieplan opgesteld, waarbij de werknemer na een half jaar weer volledig zijn werkzaamheden zal uitoefenen. Zijn direct leidinggevende is het daar niet mee eens en biedt de werknemer een ander functie aan. De werknemer gaat niet akkoord en begint onder protest met zijn nieuwe werkzaamheden. Vervolgens vordert de werknemer terugplaatsing in zijn oorspronkelijke functie. De kantonrechter overweegt dat de werkgever niet tot eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst bevoegd was omdat daarvoor instemming van beide partijen nodig is. Bovendien is het merkwaardig dat een werknemer met een zo lang dienstverband een laatste kans krijgt zijn functioneren bij te stellen en tijdelijk te werk wordt gesteld in een andere functie om na zes maanden de balans op te maken, waarbij eventuele beëindiging van het dienstverband tot de mogelijkheden behoort. Volgens de kantonrechter getuigt dit niet van goed werkgeverschap en was de werkgever bezig de werknemer weg te reorganiseren. Dat de werknemer is begonnen in zijn nieuwe functie wil niet zeggen dat hij afstand heeft gedaan van zijn oude functie. Voorts is niet komen vast te staan dat de verhouding tussen de werknemer en zijn direct leidinggevende door toedoen van werknemer ernstig is verstoord. De kantonrechter wijst de vordering toe en gebiedt de werkgever de werknemer toe te laten tot het uitoefenen van zijn functie als projectleider op straffe van een dwangsom.

Verder lezen
Terug naar overzicht