Kantonrechter Sittard 27-03-2000 (Becker), Prg. 2000, 5467


Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer (in opzegtermijn). Schadeloosstelling.

De arbeidsovereenkomst van een werkneemster wordt met toestemming van de RDA opgezegd, omdat haar functie is komen te vervallen als gevolg van reorganisatie. Omdat een passende afvloeiingsregeling ontbreekt, verzoekt de werkneemster ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 11.440,-- bruto (vier maandsalarissen). De werkneemster stelt dat de kantonrechter met behulp van de kantonrechtersformule aan de hand van risicosfeer en verwijtbaarheid in dit geval een vergoeding kan toekennen. De kantonrechter overweegt dat de werkneemster zich beroept op een aanbeveling die geen recht is in de zin van art. 99 RO. Ook is niet gesteld of gebleken dat de kantonrechters respectievelijk deze kantonrechter zich aan deze aanbeveling hebben gehouden. Het enkele feit dat een vergoeding wordt geclaimd wil niet zeggen dat er sprake is van veranderde omstandigheden, op grond waarvan de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Ook de opzegging levert geen wijziging van omstandigheden op. De kantonrechter wijst het verzoek af en wijst de werkneemster ten overvloede op een kennelijk redelijk ontslagprocedure ex art. 7:681 BW.

Verder lezen
Terug naar overzicht