Naar de inhoud

Kantonrechter staat bewindvoerder toe af te zien van legitieme portie

Samenvatting

De kantonrechter ziet toe op de belangen van de onder bewind gestelde en niet op die van anderen, zoals de bloedverwanten. Derhalve geeft hij niet de mogelijkheid door schenkingen namens de onder bewind gestelde of door het berusten in een onterving uiteindelijk successierecht te besparen. Het onderhavige vonnis levert geen trendbreuk op.

Tekst

De casus

1. Een zeer ernstig gehandicapt kind is (naar ik aanneem) onterfd door zijn moeder. De moeder overlijdt. De bewindvoerder van het kind heeft een verzoekschrift bij de kantonrechter ingediend om toestemming voor het afzien van een beroep op de legitieme portie waarop het kind recht heeft. Het kind bevindt zich in een terminale toestand. Het beschikt over een liquide vermogen van € 46.000.

De uitspraak

2. De kantonrechter heeft de bewindvoerder toestemming gegeven af te zien van een beroep op de legitieme portie. De kantonrechter acht hierbij van belang dat bij het verzoek voldoende rekening is gehouden met de precaire gezondheidstoestand van het kind en de daarbij benodigde verzorging en verpleging afgezet tegen de hoogte van het vermogen van het kind om daarvan de benodigde uitgaven te kunnen voldoen.

Commentaar

3. In het navolgende zal ik spreken van bewind, onder bewind gestelde en bewindvoerder, maar hetzelfde geldt mutatis mutandis voor curatele, curandus en curator. De in deze casus onder bewind gestelde duid ik ook aan als ‘kind’ of ‘patiënt’.

4. De casus is op grond van het bovenstaande in zoverre niet duidelijk dat de vraag rijst waar de vermogensophoping van € 46.000 vandaan komt. Uit eigen ervaring weet ik van een patiënt als de onderhavige die een Wajong-…