Kantonrechter Tiel 21-04-1999, Prg. 1999, 5178 (Van Empel)


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (geen reïntegratieplan overgelegd).

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 51-jarige arbeidsongeschikte werknemer, ruim acht jaar in dienst, salaris NLG 9.372,-- bruto per maand, wegens verval van functie op grond van bedrijfseconomische ontwikkelingen. De werkgever biedt een vergoeding aan van NLG 150.000,-- bruto. De werknemer stelt dat de werkgever niet ontvankelijk is wegens het niet overleggen van een reïntegratieplan. Als de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden verzoekt de werknemer een vergoeding van NLG 450.000,-- bruto. De kantonrechter verklaart de werkgever ontvankelijk omdat een reïntegratieplan alsnog is overgelegd en voor strikte uitleg van art. 7:685 lid 1 BW (overlegging van een reïntegratieplan bij het indienen van een ontbindingsverzoek) is geen reden. Een andere uitleg is ook niet in overeenstemming met het uitgangspunt dat bij toepassing van regels van procesrecht de proceseconomie niet uit het oog verloren dient te worden. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de functie van de werknemer is komen te vervallen dan wel dat er geen andere passende arbeid is. De werknemer werd voor een voldongen feit geplaatst zonder dat de werkgever de noodzaak tot reorganisatie voldoende heeft aangetoond. Van een redelijk handelend werkgever mag worden verwacht dat wanneer de noodzaak tot reorganisatie aannemelijk is gemaakt, in goed overleg met de werknemer naar de mogelijkheden van een functie elders wordt gezocht.

Verder lezen
Terug naar overzicht