KB onteigening gemeente Hulst (ontpoldering Hedwigepolder) (planologische relatie) (Titel IV)


Koninklijk Besluit van 14 november 2014, nr. 2014002189, inzake onteigening ingevolge Titel IV van de Onteigeningswet in de gemeente Hulst (onteigeningsplan Ontpoldering Hedwigepolder). De Kroon oordeelt ter zake onder meer als volgt.

De mening van reclamant dat verzoeker met zijn verzoekbesluit had moeten wachten omdat hij al zijn aandacht aan andere lopende procedures moest schenken vindt naar oordeel van de Kroon geen steun in de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Vastgesteld moet worden dat de Onteigeningswet geen uitdrukkelijke regeling kent ter bepaling van het moment waarop een verzoek tot aanwijzing ter onteigening kan worden gedaan. Op basis van bestendig Kroonbeleid is het evenwel rechtens toelaatbare praktijk dat de onteigeningsprocedure wordt gestart op basis van een vastgesteld bestemmings- of inpassingsplan. Vast staat dat het inpassingsplan op de datum waarop verzoeker zijn verzoekbesluit nam was vastgesteld. In dit licht en in aanmerking nemend dat verzoeker gehouden is aan zijn eigen, op de urgentie van de realisering van het werk toegespitste planning, kan naar oordeel van de Kroon niet worden gesteld dat het besluit prematuur genomen is. Overigens tekent de Kroon  hierbij aan dat het inpassingsplan in dit geval is vastgesteld met toepassing van de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wro, in verband waarmee ingevolge artikel 3.36a en 3.36b van deze wet bijzondere bepalingen gelden met betrekking tot de grondverwerving
KB onteigening gemeente Hulst (ontpoldering Hedwigepolder) (planologische relatie)

Verder lezen
Terug naar overzicht