Kostenverhaal op grond van ongerechtvaardigde verrijking (2001.29.2221)


De actie uit ongerechtvaardigde verrijking om kosten van bodemsanering te verhalen op de koper-eigenaar is lange tijd onderbelicht gebleven. De Hoge Raad maakte in 1992 en 1994 definitief uit dat kostenverhaal op grond van art. 21 lid 1 Interimwet bodemsanering in beginsel alleen mogelijk was voor zover de verontreiniging veroorzaakt was na 1 januari 1975. Sindsdien zijn vele vaak reeds lang lopende kostenverhaalprocedures afgewikkeld, waarbij ook naar eventuele ongerechtvaardigde verrijking is gekeken. In casu wordt eerst verslag gedaan van de ontwikkelingen in de VS, Italië en Duitsland. Daarna wordt stil gestaan bij wat er geregeld is op andere gebieden waar waardevermeerdering ten gevolge van overheidsingrijpen optreedt. Tot slot gaat de auteur in op het verhaal van bodemsaneringskosten uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking in Nederland waarbij de auteur zich vooral richt op de positie van de koper-eigenaar en de moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij vaststelling van de omvang van de verrijking.

F.C.S. Warendorf

TMA 2001 nr 3 blz. 68

Verder lezen