Krantenartikel levert geen aanwijzing op dat raadsheer partijdig is


Samenvatting

Belanghebbende heeft cassatieberoep ingesteld tegen een uitspraak van Hof Den Bosch. Aan de vaststelling van deze hofuitspraak heeft mr. G.D. van Norden als raadsheer deelgenomen. In cassatie klaagt belanghebbende erover dat Van Norden niet onpartijdigheid is. Hij verwijst daarvoor naar een krantenartikel. Volgens de Hoge Raad levert het krantenartikel echter geen aanwijzing op dat het optreden van Van Norden in de onderhavige zaak niet voldoet aan de eis van rechterlijke onpartijdigheid. Deze klacht faalt derhalve.

Feiten

Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft bij uitspraak van 18 juli 2007, nr. 06/00465, het door belanghebbende ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Belanghebbende heeft tegen deze uitspraak beroep in cassatie ingesteld.

Geschil

In cassatie is de rechterlijke onpartijdigheid aan de orde.

Rechtsoverwegingen

4.1. Belanghebbende klaagt – onder verwijzing naar het gestelde in een publicatie van F. Jensma in NRC Handelsblad van 16 januari 2009 – erover dat bij mr. G.D. van Norden, die als raadsheer heeft deelgenomen aan de vaststelling van de bestreden uitspraak, geen sprake is geweest van rechterlijke onpartijdigheid.

Hetgeen in het hiervoor vermelde krantenartikel is gesteld, levert niet een aanwijzing op dat het optreden van mr. G.D. van Norden in de onderhavige zaak niet voldoet aan de eis van rechterlijke onpartijdigheid waardoor een gebrek zou kleven aan de uitspraak van het Hof. De klacht faalt derhalve.

4.2. De overige klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het…

Verder lezen
Terug naar overzicht