Kroniek Boek 6 titel 1 en 2 (1995.2140)


Kroniek over Boek 6 titel 1 en 2 in de periode 1 januari 1992 - 1 januari 1995. Naar aanleiding van rechtspraak van de Hoge Raad en literatuur komen de volgende onderwerpen aan de orde: redelijkheid en billijkheid; natuurlijke verbintenis; arbeidsovereenkomst onder ontbindende voorwaarde; betaling te goeder trouw; twijfel aan wie betaald moet worden; vergissing bij girale betaling; ingebrekestelling; boetebeding; aspecten van schadevergoeding zoals vermogensschade, schadebegroting, causaal verband, alternatieve causaliteit, voordeelstoerekening, eigen schuld, onrechtmatige winst, immateriële schade en…

Verder lezen