Kwijtschelding successie-/schenkingsrecht buitenlandse rechtspersonen


De Minister van Financiën kan kwijtschelding verlenen van successie- en schenkingsrecht en recht van overgang voor verkrijgingen door buitenlandse publiekrechtelijke rechtspersonen en goeddoelinstellingen tot het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien de making/schenking aan een vergelijkbare Nederlandse verkrijger zou zijn gedaan (artikel 67 lid 2 SW). Hiervoor is wel vereist dat de buitenlandse Staat vice versa verklaart dat over een making/schenking door een inwoner van die Staat aan een Nederlandse rechtspersoon niet meer belasting zal worden geheven dan indien de verkrijger op het grondgebied van die Staat zou…

Verder lezen