Legitimaris krijgt machtiging om gewenste bescheiden bij bank op te vragen


Om de hoogte van haar legitieme portie in de nalatenschap van haar vader vast te stellen, wil X inzage krijgen in de bankafschriften van de erflater, maar de erfgenaam weigert dit.

Naar aanleiding hiervan heeft de Rechtbank onder meer het volgende overwogen. Krachtens artikel 843a Rv kan hij die daarbij rechtmatig belang heeft op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. In…

Verder lezen