Marginale toetsing (canoniekrechtelijke) tuchtprocedure door burgerlijke rechter?


Deze zaak heeft betrekking op de rechtspositie van een rooms-katholiek geestelijke die zijn congregatie heeft moeten verlaten op grond van een kerkelijk wegzendingsbesluit. Aan de orde komt de vraag of met het wegzendingsbesluit de tussen partijen bestaande overeenkomst sui generis is beëindigd en de vraag of de burgerlijke rechter het wegzendingsbesluit volledig dan wel slechts marginaal kan toetsen. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van eiser (art. 81 RO).

Eiser was ingetreden in de Congregatie van de broeders van de onbevlekte ontvangenis van de Heilige Maagd Maria, …

Verder lezen
Terug naar overzicht