Ministeriële notitie inzake stedelijke en particuliere erfpacht en koopgarant


Onlangs heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een tweede notitie opgesteld met betrekking tot erfpacht en koopgarant. Zulks mede naar aanleiding van de discussie omtrent stedelijke en particuliere erfpacht.

Melding wordt gemaakt van het feit dat sinds de eeuwwisseling steeds minder gemeenten uitsluitend erfpacht aanbieden als wijze van gronduitgiftes. Steeds vaker geven gemeenten grondkopers de mogelijkheid of erfpacht of vol eigendom te verwerven. Het memorandum meldt dat thans Amsterdam en Utrecht nog de enige gemeenten zijn waar uitsluitend via erfpacht grond kan worden verworven. Men kan de vraag stellen of deze stelling van het Ministerie juist is. Volgens het Ministerie gebruiken ruim 20 gemeenten erfpacht. Voorts meldt het Ministerie dat banken terughoudender zijn geworden met het verschaffen van hypothecaire financiering bij particuliere erfpacht bij woningen. Het Ministerie vindt dit ongewenst en stelt dat dergelijke particuliere erfpacht geen probleem is en dus ook niet moet worden via de financiering indien de voorwaarden goed zijn en er voldoende transparantie is. Het Ministerie meldt voorts dat de banken inmiddels criteria hebben opgesteld voor de beoordeling van erfpachten. Deze zijn nog in concept, maar de komende maanden moeten alle belanghebbende organisaties en betrokkenen zoals de overheid overeenstemming hebben bereikt over die voorwaarden. Het memorandum vermeldt voorts dat canon tegenwoordig hoofdzakelijk wordt bepaald aan de hand van een percentage van de waarde van het object, ook wel grondwaarde genoemd. Ook wordt melding gemaakt van het feit dat corporaties die woningen met korting verkopen vaak voor ‘koopgarant’ kiezen. Koopgarant houdt in dat door een verkopende woningcorporatie of vastgoedbelegger een korting wordt verstrekt op de marktwaarde van de woning. De hoogte van die korting hangt af van de mate waarin de koper…

Verder lezen
Terug naar overzicht